จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษางานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครื่อข่ายพันธมิตร ในพื้่นที่ภาคกลาง โซน ๑

ตามโครงการสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ ๓๖ พื้นที่ วงเงินตามสัญญา ๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s132560 (776.2 KB)