จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ภาคใต้ โซน ๒

ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐

วงเงินตามสัญญา ๒,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s1531032560 (442.6 KB)