จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๐ จ้างที่ปรึกษาสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน ๒ ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้น โดยวิธีตกลง

วงเงินตามสัญญา ๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s1810042560 (407.9 KB)