จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีตกลงราคา

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๐ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บจธ. ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

วงเงินตามสัญญา ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวันทีี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ

  1. s82560 (507.8 KB)