ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ บจธ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง