ชื่นชมเจ้าของที่ดินใจบุญ ยกที่ดินกว่า 240 ไร่ ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย ให้เกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน เช่าทำกิน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. เข้าพบปะเจ้าที่ดิน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ดินปันสุขของ บจธ. โดยยินดีให้ความอนุเคราะห์ให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินกว่า 70 ครัวเรือน ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเช่าเพื่อทำเกษตร จำนวน 13 แปลง ในพื้นที่กว่า 240 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ บจธ. เพื่อให้เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน