ชุมชนน้ำแดงพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มอบหมายนางสาวดารินันท์ นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (ชุมชนน้ำแดงพัฒนา) ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. และพบปะพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ใช้ประโยชน์และทำสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 69 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. โดยสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนได้ร่วมกันวางแนวทางในการปรับพื้นที่และผังการจัดการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเพิ่มเติม โดยนอกจากชาวบ้านจะปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่เป็นรายได้หลักแล้ว บจธ. ได้ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกปลา 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาหารเพียงพอและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงของสมาชิกทุกคนแล้วเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากกว่า 95% ซึ่งนับได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการตั้งใจทำเกษตรเป็นชุมชนตัวอย่างอีก 1 ชุมชนในโครงการของ บจธ.