ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร  02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610  แฟกซ์ 02-2781148

จัดส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
กองกฎหมาย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร  02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 411