ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ !! ป้าไก่ เกษตรกร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ต้องขอยื่นความช่วยเหลือมายัง บจธ.

ปีงบประมาณ 2565 บจธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท ช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 65 ราย หลังจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
โครงการนี้เป็นหนึ่งภารกิจของ บจธ. มาตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 387 ราย และป้าไก่ เกษตรกร อ.ท่ายาง เป็นรายแรกของ จ.เพชรบุรี คือหนึ่งในนั้น
( ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน บจธ. ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำมาเผยแพร่ )