สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร  02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610  แฟกซ์ 02-2781148

Email : labai@labai.or.th
บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มายัง บจธ. สามารถส่งได้ที่ e-mail : saraban@labai.or.th

;

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม