สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันฯ ดังนี้
1. บุคคลหรือหน่วยงานที่ต้องการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มายัง บจธ. สามารถส่งได้ที่ e-mail : saraban@labai.or.th
2. เว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน https://www.labai.or.th ผ่าน Web chat ออนไลน์
3.เพจ เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/ ซึ่งรวมถึงช่องทาง Messenger หรือฝากข้อความในกล่อง Inbox
4. และแอพพลิเคชั่นไลน์ Line :  @lands

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ดังนี้
งานสารบรรณกลาง 02-278-1648 ต่อ 313
งานรับสมัครงาน 02-278-1648 ต่อ 421
งานบริหารจัดการที่ดิน 02-278-1648 ต่อ 501, 511
งานสินเชื่อ 02-278-1648 ต่อ 602, 610 หรือ 02-2781244
ติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน 02-278-0992
แฟกซ์ 02-2781148

;

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม