ทรัพยากรน้ำบาดาล โคราช ซ่อมระบบสูบน้ำผลิตประปา ให้ วสช.ฯ พิมาย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา) ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต. รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา ในการสำรวจและซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาบริโภคภายในโครงการฯ ซึ่งชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เนื่องจากวิสาหกิจแห่งนี้มีสมาชิก 45 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 150 คน มีความจำเป็นต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคในเนื้อที่ 150 ไร่เศษ อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญาเช่ากับ บจธ.