ทีมโฆษกกลาโหมเผย คสช.วาง 4 มาตรการแก้ปัญหาถือครองที่ดิน เผยรับฟังความเห็นประชาชน หนุนร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน เชื่อเป็นประโยชน์-ได้รับความเป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศครั้งที่ 4/2560 ว่ารัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญเรื่องที่ดินทำกิน ดำเนินการคลี่คลายปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินและจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารที่ดิน พ.ศ. … เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร การถือครองที่ดิน โดยภารกิจของธนาคารที่ดินมี 4 ประการในการป้องกันแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน การกระจายสิทธิในที่ดิน เราพยายามกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรมีที่ดินทำกิน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำข้อมูลที่ดินและทำประโยชน์ที่ดินให้ทันสมัย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระทบกับประชาชน ดังนั้นจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขณะนี้ดำเนินการรับฟังความเห็นประชาชน โดยร้อยละ 90 เห็นว่าเป็นประโยชน์ และกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ที่มาแหล่งข่าว :  http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000039494