ทีม บจธ. ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยนางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และนางสาวชิดชนก แก่นกล้า เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน บจธ. ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. เมื่อปี 2564  เนื้อที่ 117 ไร่เศษ สมาชิก 23 ครัวเรือน จากพื้นที่สวนปาล์มเก่า สมาชิกได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานร่วมกับปาล์มเดิมอายุ 4-5 ปีที่เป็นอาสินในพื้นที่บางส่วน   ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบทุกราย มีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎรณ์ธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม ร่วมกับวิสาหกิจฯ และ บจธ. เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้รับการพัฒนา ยกระดับในหลายๆ ด้าน จนสามารถมีรายได้ มีความมั่นคงทางอาหารและสามารถเข้าสุ่กระบวนการเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. ต่อไป