“ที่ดิน” ที่เป็นมากกว่าปัจจัยการผลิต สหกรณ์ฯ สันทราย จ.เชียงใหม่

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาชีพของสมาชิก รายได้ รายจ่าย สภาพปัญหา รวมทั้งการถ่ายทำภาพมุมสูงเพื่อจัดทำแผนที่ผังแปลงที่ดินในพื้นที่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด หลังจากคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีมติขยายเวลาการใช้ประโยชน์แก่สมาชิกในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ขุมชน ซึ่งสหกรณ์ฯ สันทราย เป็นหนึ่งในนั้น
ล่าสุด ที่นาแปลงรวมของสมาชิก ซึ่งใช้ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว และมีการบริหารจัดการโดยแบ่งผลผลิตเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกแบ่งให้สมาชิกสหกรณ์ ส่วนที่ 2 แบ่งไว้แจกจ่ายเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19
สำหรับแปลงที่ดินที่นางมณีรัตน์ ตุ๋นแจ้ สมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอำเภอสันทรายฯ ได้รับการจัดสรร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ปลูกชะอม หรือที่เรียกว่าผักหละ ส่มารถเก็บผลผลิตได้วันละประมาณ 30 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 15 บาท โดย 3 ถึง 5 วันจะเก็บผลผลิตได้หนึ่งครั้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ. สันทราย จำกัด มีเนื้อที่ 240 -1-83.3 ไร่ สมาชิก 89 ครัวเรือน เกิดขึ้นจากการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกิน และสมาชิกถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างบ้าง ที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิไม่ถูกต้องบ้าง จนทำให้มีการเคลื่อนไหวในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 และ บจธ. เข้ามาดำเนินการเมื่อปี 2559