ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ วสช. ฯ โยนกนคร พร้อมวางแผน ปรับผังแปลงเป็นโคกหนองนาประยุกต์

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ นายเอก วรรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอเชียงแสน นายคฑาสิทธิ เนื่องหล้า และปลัดอำเภอเชียงแสน นายอัครเดช ไชยคำมา ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื้อที่ 416 ไร่เศษ ร่วมกับตัวแทนสมาชิก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ในบางปี และประยุกต์โคกหนองนา โมเดลในผังแปลงที่ดินสมาชิกจำนวน 105 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ.
“ ทางกระทรวงมหาดไทยมีแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทุกจังหวัดอยู่แล้ว บจธ. เองก็มีพื้นที่พร้อมดำเนินงานรูปแบบโคกหนองนาเหมือนกัน และต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิกวิสาหกิจด้วยว่าจะต้องปรับผังแปลงที่ดินอย่างไร และวิธีการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีงบประมาณอยู่แล้วอย่าง ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อน และชาวบ้านได้ประโยชน์ “ นายเอก กล่าว