ท่ากอม่วง เร่งพัฒนาทุกด้าน ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงอาชีพ บจธ. บูรณาการทุกหน่วยงานมาร่วมทำงานอย่างเข้มข้น

 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน เพื่อติดตามการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม 21 หลัง การพัฒนาระบบน้ำประปาจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยขอเจาะบ่อบาดาลและทำระบบน้ำปะปา การพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบไฟฟ้าปักเสาพาดสายและไฟกิ่งส่องสว่าง การพัฒนาถนนลูกรังเชื่อมพื้นที่หนองเขียด รวมทั้งการสร้างถนน คสล. 7 เส้น และถนนลาดแอสฟัลท์ 1 เส้น
นอกจากนี้ยังติดตามผลการพัฒนาอาชีพ การทำภาชนะด้วยวัสดุจากธรรมชาติ การเลี้ยงปลาบ่อดิน บ่อปูน และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเลี้ยงเป็ด
“ ยังมีเรื่องของการพัฒนาระบบเสียงตามสายต่อเพิ่มจากหมู่บ้าน ปรับปรุงสถานที่เชิงฐานการเรียน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ขุดร่องน้ำระบายน้ำ สร้างที่พักตามฐาน และสร้างสะพาน ที่ บจธ. ได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านโฮ่ง เกษตรอำเภอ ประมงจังหวัด กรมปศุสัตว์ อบจ. อบต. และพัฒนาชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนา “ นางสาวศิริพรกล่าว
สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วงแห่งนี้ มีสมาชิก 90 ครอบครัว เนื้อที่ 314 ไร่เศษ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ที่ บจธ. ดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ในจ.ลำพูน และเชียงใหม่