ธนาคารที่ดิน อบรมกฎหมายและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จัดอบรมกฎหมายและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กรณีหน่วยงานของรัฐ-บุคคลภายนอก ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมการอบรมกฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยมี ว่าที่ ร.อ.ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Sigma ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานว่า การอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย กรณีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย สร้างความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยข้าราชการกับงานการเงิน ทราบถึงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อควรระวัง และกรณีตัวอย่าง สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

 

ว่าที่ ร.อ.ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ ในฐานะวิทยากร ระบุว่า การให้ข้อมูลครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าใจ “หลักวินัยการเงินการคลังเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์การมหาชน” ในประเด็น 1.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2.จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 4.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพ.ศ. 2539, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความจำเป็นต้องทราบถึงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และข้อควรระวังตามกฎหมายเหล่านี้