โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เปิดลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยจะคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ บจธ. กำหนด

อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร บจธ.

บทความองค์ความรู้

อ่านบทความองค์ความรู้