อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร บจธ.

 • บอร์ด บจธ. พิจารณาระเบียบวาระสำคัญ

  วันนี้ ( 27 กันยายน 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกั […]

  อ่านต่อ
 • คนต้นแบบ บจธ. ประจำปี 2566

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรง […]

  อ่านต่อ
 • บ จธ. อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และเรียนรู้ประมวลจริยธรรมองค์การมหาชน

  วันที่ 25 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจ […]

  อ่านต่อ

สื่อภาพและเสียง

บทความองค์ความรู้

อ่านบทความองค์ความรู้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... ภายใต้โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมาย ป.ป.ช มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓
ความคืบหน้าร่างราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปฏิทิน บจธ.
E-book รายงานประจำปีของ บจธ.
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 88