นพค.35 เวียงเชียงรุ้ง พร้อมสนับสนุนภารกิจ บจธ. ในพื้นที่บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) และนางสาวดารินันทร์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. และพันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 (นพค.33) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แม่สอด จ.ตาก ที่สนับสนุนพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. ที่ อ.แม่สอด เข้าร่วมประชุมหารือกับ พันเอก วรเทพ รัตโนทัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 (นพค.35) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 35 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา เป็นกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่มีสมาชิก 104 ครัวเรือน และได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินในรูปแบบสัญญาเช่ากับ บจธ. เนื้อที่ 416 ไร่เศษ เมื่อปลายปี 2563