นักศึกษา มรภ. รำไพพรรณี เยี่ยมชม วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวิเชียรยุต จันทร์เขียว ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและอาจารย์ เยี่ยมชมการบริหารจัดการที่ดินและการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรผสมผสาน ตลอดจนการผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และการแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าเช่นโกโก้ และกล้วย เป็นต้น ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีเนื้อที่ 77 ไร่เศษ และสมาชิก 30 ครัวเรือน