นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์

เกิดวันที่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ