นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง

เกิดวันที่ -

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (DCIO)

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2566)
  • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (2563)
  • ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี