นางวรนุช ภู่อิ่ม

เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2507

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า (2561 - 2563)
  • ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ (2559 - 2561)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง (2557 - 2559)