นางวรนุช ภู่อิ่ม

เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2507

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62
 • หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง รุ่นที่ 64 พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 พ.ศ. 2562 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร นักบริหารงานคลังระดับสูง รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2559 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (2563-2565)
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า (2561 - 2563)
 • ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ (2559 - 2561)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง (2557 - 2559)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารออมสิน