นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ

เกิดวันที่ -

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 1

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สกลนคร
  • เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสกลนคร
  • กลไกขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสกลนคร
  • ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสกลนคร