2

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

วันที่เกิด 22 มีนาคม 2496

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท : Master of Business Administtration (Exective) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
  • ปริญญาตรี : สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
  • กรรมการบริหาร บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
  • อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย