นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

เกิดวันที่ 20 เมษายน 2509

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • ระดับปริญญาตรี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รัฐศาสตรบัณฑิต)
 • ปริญญาโท
  - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  - หลักสูตร Post-Graduate Diploma in Rural-Policy and Project Planning ณ สถาบัน Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์
  - หลักสูตร Master of Arts in Development Studies (Public Policy and Management) ณ สถาบัน Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 114
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน (เสธ. อส.) รุ่นที่ 18
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปลัดอำเภอ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2535)
 • ปลัดอำเภอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2536)
 • ปลัดอำเภอ กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง (พ.ศ. 2537)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (พ.ศ. 2543)
 • ปลัดอำเภอ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2544)
 • ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี(พ.ศ. 2545)
 • จ่าจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2549)
 • เจ้าพนักงานปกครอง 8ว สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (พ.ศ. 2550)
 • เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (พ.ศ. 2551)
 • นายอำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2553)
 • นายอำเภอ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (พ.ศ. 2555)
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (พ.ศ. 2556)
 • นายอำเภอ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2557)
 • นายอำเภอ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558)
 • นายอำเภอ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2558)
 • นายอำเภอ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2559)
 • นายอำเภอ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2560)
 • นายอำเภอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2561)
 • ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563)
 • ปลัดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2563)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (4 มกราคม 2565 - 24 ตุลาคม 2565)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (25 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 )
 • ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน )