นายดุลยทัศน์-พืชนายดุลยทัศน์ พืชมงคล

วันเกิด 5 สิงหาคม 2518

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ.ธรรมนิติ

ประวัติการศึกษา

  • นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
  • กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน