นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2498

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการร่างกฎหมาย, ประเทศอินเดีย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารราชการและกฎหมาย
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
  • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  •  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  • ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
  • ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย