นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล

เกิดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๘

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :  ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษา :       นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                      เนติบัณฑิตไทย

                                      ประกาศนียบัตรหลักสูตรการร่างกฎหมาย, ประเทศอินเดีย

                                      ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารราชการและกฎหมาย

                                      ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

                                      ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

          กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

          ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง

          ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย