นายประยงค์ ดอกลำใย

เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 2508

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิชุมชน
 • คณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)
 • ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 • ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

ผลงาน

 • ผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในสมัยรัฐบาล
  ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • ผลักดันนโยบายการจัดการที่ดินโดยชุมชน ในรูปแบบโฉนดชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุน ขยายแนวคิด หลักการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชน จนได้มีชุมชนได้ยื่นขอดำเนินการโฉนดชุมชน ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ จำนวน 435 ชุมชน
 • ผลักดันให้เกิดการยกร่างกฎหมายภาคประชาชน 3 ฉบับ คือร่าง พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพรบ.ธนาคารที่ดิน และร่างพรบ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร
 • รางวัลสันติประชาธรรม เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เนื่องในงานวันครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย 16 ส.ค. 2557
 • รางวัลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งาน Robinson Bright&Charm Awards 2014