นายพรพจน์ เพ็ญพาส

เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2509

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

ประวัติการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546)
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2533)
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (2525)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้นำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนา (TIJ EXECUTIVE PROGRAM ON THE RULE OF LAW & DEVELOPMENT) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (2563 - 2565)
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (2561 - 2563)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (2560 - 2561)
 • รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2555-2560)
 • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2562 - ปัจจุบัน)