นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ปีเกิด 2508

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 2/2558 สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ปี 2555)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34/2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2/2554 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53/2552 สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ประสบการณ์การทํางาน

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์