นายวิริยะ รามสมภพ

เกิดวันที่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
  • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ