นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

เกิดวันที่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
  • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง
  • รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
  • รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน