นายไสว จันทะศรี

เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2478

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา
 • รองประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีล้มละลายในศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • นิติกร