บจธ. ขยายสัญญาเช่าที่ดินให้สมาชิกฯ วัดประดู่ สุราษฎร์ อีก 6 เดือนก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวย  บจธ. พร้อมด้วยนางสาวชิดชนก แก่นกล้า เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ( กบพ. ) ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการต่อสัญญาเช่าที่ดิน อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมทั้งการออมเงิน การเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งการเตรียมแปลงปลูกพืชอายุสั้นสร้างรายได้รายวัน ในพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และปาล์มน้ำมันอยู่แล้ว พร้อมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการ หลักฐาน กฎเกณฑ์การเช่าซื้อที่ดิน เนื้อที่ 117-3-77 ไร่ สมาชิก 23 ครัวเรือนเพื่อให้สมาชิกมีความพร้อมและได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น