บจธ. ขอบคุณเจ้าของที่ดินผืนใหญ่เชียงราย ร่วมลงนาม ช่วย วสช.เกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.นำโดย นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และ นายธีมา หงศ์ลดารมภ์ นายสมไชย อู่ไพบูรณ์ และนายฉัตรชัย วงศ์ทองศรี  เจ้าของที่ดินผู้มีอุปการะคุณ ร่วมลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายกว่า 100 ครัวเรือน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ บจธ. โดยสมาชิกทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ร่วมกันและส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดซื้อที่ดินเพื่อร่วมต่อรองราคาที่ดิน ในเนื้อที่รวมโดยประมาณ 426-0-52 ไร่ ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารเบญจสิริ