บจธ. ขอบคุณโยธาธิการฯ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 สนับสนุนวัสดุปรับผิวถนน วสช. ฯ โยนกนคร และร่วมวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำหลาก

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
           นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นายเอก วรรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับ นายภูริฑัต เรืองพิริยะ   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 นายวีรศิษฏ์ เครือวิเสน หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงแสน และนายรังสรรค์ ไชยพุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลโยนก เพื่อวางแผนการพัฒนา งานสนับสนุนเศษวัสดุแอสฟอลต์คอนกรีต (asphalt concrete)ปรับปรุงผิวถนน และแนวทางการปรับระดับถนนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อสะดวกในการสัญจรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื้อที่ 416 ไร่เศษ ร่วมกับตัวแทนสมาชิก พร้อมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำแม่น้ำคำล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่ในอนาคต ให้กับสมาชิกจำนวน 104 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกฤดูกาลตามความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป