บจธ. จัดการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของสถาบันฯ รวมถึง แก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บจธ. จัดการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของสถาบันฯ รวมถึง แนวทางการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง เพื่อเร่งขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานการประชุม นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. อนุกรรมการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์มาให้คำปรึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมการประชุมผ่านระบบ e-meeting  ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัํศน์กองทัพบก