บจธ. จัดการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บจธ.

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมี พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
1. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บจธ. ต่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์บริบทใหม่

2. แผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ บจธ.

3. แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568-2570)