บจธ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บจธ.จัดกิจกรรมการฝึกอบรม”ศาสตร์พระราชา” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดิน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจข้าวเกษตรอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน คณะทำงานด้านกฎหมาย การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับ บจธ. และวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ ร่วมอบรมให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน ๕๐ คน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดินและป่า ตามศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของกลุ่มในอนาคต