บจธ. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาล ร่วมต่อต้านการทุจริต มุ่งปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาล ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยมี
นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติและพัฒนาค่านิยมองค์กร ของ บจธ. ในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”
อีกทั้งยังมี นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี เป็นวิทยากร อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบของ บจธ.

ในช่วงท้ายของกิจกรรมนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบนโยบายาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)