บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นระบบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 2/2564  เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องเกษตรกร  เน้นต่อยอดการพัฒนาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน เป็นประธานฯ นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.บจธ. และ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ.ร. ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่  บจธ. เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมสรุปบทเรียนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกัน