บจธ. จัดประชุมคณะทำงานฯ เตรียมความพร้อมจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล

การประชุมคณะทำงานจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล บจธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บจธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔