บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดประชุมครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมีวาระสำคัญคือ
– การดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และ การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ บจธ.