บจธ. จัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ เร่งออกแบบโมเดลการช่วยเหลือ และการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บจธ. จัดประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ อนุกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภายนอก อนุกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมจากห้องประชุม บจธ. ร่วมกับระบบออนไลน์ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุระกิจของสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (สบกด.) การดำเนินโครงการ/การดำเนินงานภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) แนวทางการดำเนินการของ บจธ. เพื่อให้คงสถานะการเป็นหน่วยงานและดำเนินภารกิจ ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก