บจธ. จัดประชุมอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดรูปแบบการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน พื้นที่โครงการนำร่องฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 บจธ. จัดการประชุมอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับรูปแบบการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อที่ดิน ตามโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน เพื่อเร่งขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช ประธานการประชุม นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. อนุกรรมการ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภาคประชาชนมาให้คำปรึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมการประชุมผ่านระบบ e-meeting  ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัํศน์กองทัพบก