บจธ. จัดประชุม 20 หน่วยงานและท้องถิ่น ป่าซาง ลำพูน พร้อมหนุน ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่นำร่องบ้านไร่ดง ป่าซาง เชียงใหม่

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่ บจธ. จัดประชุมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ . ป่าซาง จ. ลำพูน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งที่จะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม ด้านวิชาการ ด้านการสนับสนุนงบประมาณ ด้านการจัดทำแผนงานชุมชน เป็นต้น ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหนุนเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด และหน่วยงานทั้ง 20 หน่วยงาน โดยหลายหน่วยงานให้ข้อเสนอแนะที่สมาชิกต้องไปปรับปรุงแผนงาน รวมทั้งยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เช่นการขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่และเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม เป็นต้น
ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ ไร่ดง ยังได้มอบผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรงที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและบรรจุภัณฑ์ จาก บจธ. แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนท้องถิ่น ท้องที่ ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย