บจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 บจธ. ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี การสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคาร ธกส. (นางเลิ้ง)

สัมมาตรวจสอบภายใน