บจธ. จัดอบรมความรู้ การทำงานด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนเกษตรกรและผู้ยากจน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน”

บจธ. จัดอบรมความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การทำงานด้านการพัฒนาองค์กรชุมชนเกษตรกรและผู้ยากจน ในหัวข้อ "การบริหารจัดการ
โครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน" ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก (นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์)
ในการบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารโครงการและงบประมาณในการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับความเข้าใจ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตต่อไป