บจธ. จัดอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บจธ. จัดอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยมี ดร.ณรัช ศรีหทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเทคโนโลยีในการใช้ปราบปรามการละเมิดสิทธิ
ผ่านอินเทอร์เน็ต
หลักสูตร ประกอบไปด้วย ความเป็นมาหลักการและเหตุผลของการบังคับใช้ PDPA วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้และนิยามของผู้เกี่ยวข้องภายใต้คำสำคัญในกฎหมาย เช่น “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” “ความยินยอม” “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” ความเข้าใจการจัดการเบื้องต้นขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรแนวทางทางการจัดทำ Privacy notice และ Privacy Policy แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงานภายใต้ PDPA เช่น Consent form Data Breach Notification Form และ DPA เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ไม่กระทำผิด พ.ร.บ. ดังกล่าว